Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Wendy’s Weddings

Definities:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Wendy’s Weddings. Wendy’s Weddings: Wendy van der Made, handelend onder de naam “Wendy’s Weddings”; “Wendy’s Weddings”, gevestigd te Reeuwijk, aan de Rietgors 18 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 73515779
Wederpartij: diegene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, te weten: opdrachtgever.
Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft of het ceremoniemeesterschap, of in wiens naam Wendy’s Weddings een bruiloft organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Wendy’s Weddings alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s),met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door Wendy’s Weddings uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Wendy’s Weddings niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.
2.4. De overeenkomst van opdracht tussen Wendy’s Weddings en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Wendy’s Weddings van een door opdrachtgever ondertekende offerte.
2.5 Indien Wendy’s Weddings op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de door Wendy’s Weddings gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d..

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Wendy’s Weddings overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Wendy’s Weddings gewenste vorm en wijze aan Wendy’s Weddings ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Wendy’s Weddings onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Wendy’s Weddings ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Wendy’s Weddings is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst door Wendy’s Weddings van de door opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 50% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 6.1.
4.2 Toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4.3 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Wendy’s Weddings overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Wendy’s Weddings om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Wendy’s Weddings.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Wendy’s Weddings de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.3 Wendy’s Weddings behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. Wendy’s Weddings is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
5.4 Bovendien mag Wendy’s Weddings het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Wendy’s Weddings, dat in redelijkheid niet van Wendy’s Weddings mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Wendy’s Weddings zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Wendy’s Weddings zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
5.5 Indien op de dag van de bruiloft de weersomstandigheden zo slecht zijn dat er geen bruidsduiven losgelaten kunnen worden zal er besloten worden om hier vanaf te zien. Het bruidspaar zal hiervan dan op de hoogte gesteld worden. Het weerbericht zal in de week voorafgaand aan de bruiloft gevolgd worden om tot een juiste beslissing over te kunnen gaan. Bij het niet loslaten van bruidsduiven zal de gedane betaling teruggestort worden.

Artikel 6 – BETALING
6.1 Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de volledige organisatie van een bruiloft, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: 40% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, 30% vier weken voor de bruiloft en 30% na de dag van de bruiloft. Bij styling van een bruiloft en ceremoniemeesterschap (deze kunnen los van elkaar geschieden), wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 50% op 3 maanden voor de huwelijksdag van de opdracht en 50% na de dag van de bruiloft. Bij verhuur van bruidsduiven dient de betaling 8 dagen voor de bruiloft te geschieden.
6.2 Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Wendy’s Weddings anders is overeengekomen.
6.3 Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst van opdracht.
6.4 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
6.5 Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Wendy’s Weddings is alsdan gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. Wendy’s Weddings heeft bij verzuim van opdrachtgever voorts de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het overeengekomen bedrag.
6.6 Wendy’s Weddings heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 7 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES
7.1. Reclames dienen uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Wendy’s Weddings te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wendy’s Weddings in staat is adequaat te reageren.
7.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wendy’s Weddings slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

Artikel 8 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
8.1 Wendy’s Weddings heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
8.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Wendy’s Weddings gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wendy’s Weddings op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wendy’s Weddings de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8.4 Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
8.5 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Wendy’s Weddings gemaakte kosten, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% van het overeengekomen bedrag bij annulering tot 4 weken voor de dag van de bruiloft; 90% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1 tot 4 weken voor de dag van de bruiloft en 100% van het overeengekomen bedrag bij annulering in de laatste week voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft.

Artikel 9 – AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Wendy’s Weddings zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Wendy’s Weddings onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Wendy’s Weddings voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Wendy’s Weddings die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Wendy’s Weddings slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag.
9.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Wendy’s Weddings in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Wendy’s Weddings toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9.3 Wendy’s Weddings is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Wendy’s Weddings gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
9.4 Wendy’s Weddings is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Wendy’s Weddings of derden.

Artikel 10 – VRIJWARING
10.1 Opdrachtgever vrijwaart Wendy’s Weddings voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Wendy’s Weddings onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Wendy’s Weddings en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
10.2 Opdrachtgever vrijwaart Wendy’s Weddings voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
10.3 Opdrachtgever vrijwaart Wendy’s Weddings voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2.
10.4 Indien opdrachtgever aan Wendy’s Weddings informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 – OVERMACHT
11.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Wendy’s Weddings niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
11.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Wendy’s Weddings op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Wendy’s Weddings bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.
11.3 Voor zoveel Wendy’s Weddings ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wendy’s Weddings gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen 6.2, 6.4, 6.5 en 6.6.

Artikel 12 – GEHEIMHOUDING
12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Wendy’s Weddings gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Wendy’s Weddings zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Wendy’s Weddings niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

Artikel 13 – INTELLECTUELE EIGENDOM
13.1 Wendy’s Weddings behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
13.2 Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Wendy’s Weddings, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Wendy’s Weddings toegestaan.

Artikel 14 – INTERNETGEBRUIK
Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en Wendy’s Weddings op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Zowel Wendy’s Weddings als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Wendy’s Weddings stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als Wendy’s Weddings zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of Wendy’s Weddings ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 15 – GESCHILLEN
15.1 Geschillen tussen Wendy’s Weddings en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Wendy’s Weddings.
15.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Wendy’s Weddings zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 16 – VERVALDATUM
Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Wendy’s Weddings in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Wendy’s Weddings kan aanwenden.

Artikel 17 – NAWERKING
De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht zal blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 18 – TOEPASSELIJK RECHT
18.1 Op elke overeenkomst tussen Wendy’s Weddings en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van Wendy’s Weddings, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.